Mobil Menü

Başkanlığımız Ek Ders – Harcırah ve Taşınır Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı 27 Nisan 2016 Tarihinde Gerçekleştirildi 29 Nisan 2016


Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımızın yetki ve görevleri çerçevesinde, 2016 yılı içerisinde planlanan danışmanlık hizmeti sunma ve bilgilendirme faaliyetlerimiz kapsamında,  ilk olarak geçtiğimiz ay Maaş ve KBS (Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi) uygulamaları konusunda eğitim ve bilgilendirme toplantısı yapılmıştı. Aynı kapsamda planlanan “Ek ders, Taşınır ve Harcırah”  eğitim ve bilgilendirme toplantısı 27 Nisan 2016 tarihinde Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda, Daire Başkanları, Şube Müdürleri, Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu Sekreterleri , Mutemetler ve Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.


Strateji geliştirme birimlerinin çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik kapsamında; Strateji geliştirme birimlerinin, harcama birimlerine malî konularda danışmanlık hizmeti sunma ve bu amaçla malî yönetim ve kontrol ile denetim konularında gerekli bilgi ve dokümantasyonu, yetki ve görevleri çerçevesinde oluşturarak uygun araçlarla muhataplarını bilgilendirme faaliyetleri kapsamında Üniversitemizin harcama birimleri ile koordinasyon ve uygulama birlikteliğinin sağlanması adına önem oldukça arz etmektedir.


Bu çerçevede, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanımız Alaattin SORUKLU’nun açılış konuşması ile başlayan toplantıda, Başkanımız; Kısa-orta ve uzun vadede Üniversitemizin harcama birimlerine yönelik gerçekleştirilen bu eğitim ve bilgilendirme toplantılarının, iletişimin güçlendirilmesi, koordinasyon ve uygulama birlikteliğinin sağlanması adına mutlak yarar sağlayacağını belirterek, bu ve bundan sonraki süreçte eğitim ve bilgilendirme toplantılarının etkinlik takvimine göre devam edeceğinin bilgisini aktardı.


Açılış konuşmasının devamında başkanlığımız personeli, Yusuf ÖNAL, ek dersle ilgili yaptığı sunumunda; maaş karşılığı haftalık ders yükü, I. ve II. öğretimde haftalık ek ders saatleri, ek ders ücretlerinin nasıl hesaplanması gerektiği, ders telafi ücretleri, teorik dersler ve diğer faaliyetler, emekli öğretim elemanlarının sözleşmeli olarak görevlendirilmesi, yaz okulu ücretleri, sınav ücretlerinin nasıl hesaplanacağı, ders verme yükümlülüğü olmayan öğretim üyeleri ve üst yönetici sıfatıyla idari görevlerde bulunanlara (başhekimler, dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdür yardımcıları ve bölüm başkanları) haftada asgari beş saat ders vermekle yükümlü olması gibi ilgili konuları aktardı. Devamında, birimimiz personeli Osman Yüksel SÖNMEZ sıkça karşılaşılan sorunların cevaplandırıldığı, örnek olaylar çalışması ve soru-cevap kısmı ile konu ile ilgili pekiştirmelerde bulundu.


İkinci konu başlığımız olan harcırah (Yolluk) konusunda başkanlığımız personeli Ayşegül AYDIN tarafından yapılan sunumda; 6245 sayılı harcırah kanunu çerçevesinde, harcırahı oluşturan unsurlar, yurt içi ve yurt dışı seyahat günlerinin hesaplanması, toplu görevlendirmelerde yolluk ödemelerinin nasıl yapılacağı, memur olmayanların yolluk ödemelerine dair dikkate alınacak kıstaslar ve yurt içi/dışı sürekli ve geçici görev yollukları konaklama yol ve gündelik ödemelerine dair hesaplamaların nasıl yapılacağı hakkında bilgileri örneklerle aktarıldı. Ayrıca son yapılan mevzuat değişikliklerine de değinen  Ayşegül AYDIN; 13.04.2016 tarih ve  29683 sayılı Resmi gazetede yayımlanan yönetmelikle birlikte yurt içi konaklama giderleri için ödenecek tutarın 10 gün için gündeliğin 1.5 katı iken yeni düzenleme ile ilk 10 gün için 1.5 katı,  takip eden 80 gün için %50 si geri kalan 90 gün için ise gündeliğin 2/3’nün %40’nın ödenmesi şeklinde değiştirildiği bilgisini aktararak yeni düzenlemeye göre örnek bir çalışma ile konunun pekiştirilmesine katkıda bulundu.


Son olarak başkanlığımız personeli Esra KÖLEŞ, taşınırlarla ilgili yaptığı sunumunda; 22.04.2016 tarih ve 29692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te değişikliğe uğrayan maddelere değinerek, toplamda yönetmelik değişikliği ile 20 maddenin revizyona uğradığını belirtti. Yapılan bu güncellemeler ile; taşınır mal yönetmeliğinde ihtiyaç duyulan tanımlamaların eklenmesi, tanım, belge ve maddelerde güncel mevzuata uygunluk sağlanması, Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin yaptığı işlemleri harcama yetkilisi adına kontrol edecek ara bir görevlinin belirlenmesi ve kontrol yetkilisi olarak adlandırılması, belge isimlerinde değişikliklerin yapılması, (örneğin Zimmet Fişi olarak adlandırılan belge Taşınır Teslim Belgesi olarak değiştirilmiştir.) 31.12.2014 tarihli ve 29222 sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 39 sıra nolu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile taşınır kapsamında sayılan ve kodlanan tesisler tanımına yer verilmesi, taşınırların hurdaya ayrılmasındaki yetkinin tamamen harcama yetkilisine bırakılması, cetvel adlarının 5018 sayılı Kanuna uygun hale getirilmesi, ortak kullanım alanlarına tahsis edilen taşınırlar konusunda ortaya çıkan sorumluluk hususuna açıklık getirilmesi ve tam tefrişatlı olarak (büro makina ve malzemeleri ile büro döşemeleriyle) edinilen binaların içinde bulunan taşınırların envanter kayıtlarına alınmasında izlenecek yolların belirlenmesi konularında katılımcılara geniş kapsamlı bilgiler aktardı.


Program sonunda Muhasebe Yetkilisi Murat Ertürk, genel değerlendirmelerde bulunarak, herhangi bir aksamaya sebebiyet verilmemesi açısından harcama belgelerinin ödenmek üzere başkanlığımıza zamanında gönderilmesi hususunda hatırlatmalarda bulundu. 

Ayrıca tüm sunumlarda, katılımcıların konulara soru cevap yöntemiyle aktif katılımı, programın amaç ve hedeflerine ulaştığının bir göstergesi olarak değerlendirildi. Başkanlığımız tarafından harcama birimlerine yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantıları devam edecek olup tarih ve saatleri bildirilecektir.


Eğitim İle İlgili Sunumlar Aşağıdadır:


İlgili Fotoğraflar