Mobil Menü

İç Kontrol Sistemi Çalıştayı 30 Mart 2018

5018 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde; İç Kontrol "idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünü" olarak tanımlanmıştır.

Ayrıca Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin İç Kontrol Sistemi ve Standartları başlıklı 28. maddesinde ‘’Strateji geliştirme birimleri, iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar ve çalışma sonuçlarını üst yöneticiye sunar.’’ hükmü yer almaktadır.  Bu doğrultuda Üniversitemizde yürütülen iç kontrol faaliyetlerinin daha sağlıklı bir düzeye çıkarılması ve uygulama birlikteliği sağlanması amacıyla Dairemiz tarafından 22-24 Mart 2018 tarihilerinde Terziköy/AMASYA’da, okul sekreterlerinin,  daire başkanlarının, ilgili şube müdürlerinin ve iç kontrol çalışmalarına dahil olan ilgili personelin katılımı ile bir çalıştay düzenlendi.

Çalıştay faaliyetinin kurum dışında tercih edilmesi ile moral motivasyonun yüksek tutulması, faaliyetin daha verimli geçmesi ve kurum  aidiyet duygusunun geliştirilmesi amaçlanmıştır.


          Bu amaçlarla yola çıkarak düzenlemiş olduğumuz Çalıştay Programımızın ilk gününde Daire Başkanımız Alaattin SORUKLU açılış konuşmasında personelin moral motivasyonun yüksek tutulmasının  iş süreçlerinin geliştirilmesinde ve kurumsal kalitenin artırılmasında çok önemli olduğu, dolayısıyla çalıştay programının düzenlemekteki ilk amacının bu olduğuna değindi. Sonrasında iç kontrolün ve iç kontrol sisteminin içindeki diğer araçların yönetim süreçlerinde ne kadar önemli olduğunu ifade etti. Etkin bir iç kontrol sisteminin aynı zamanda kalite ölçütleri geliştirilmesine ve dış değerlendirme sürecine olan olumlu etkilerine değinerek Üniversitemizde daha sağlıklı bir iç kontrol sisteminin nasıl sağlanacağına yönelik ifadelerde bulundu.